Condiții de garanție | Thermostahl România
Condiții de garanție
Condiții de garanție

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui echipament produs de THERMOSTAHL. Echipamentul dumneavoastră a fost testat și avizat în conformitate cu normele Europene CE. Pentru evitarea oricăror neplăceri, vă recomandăm ca înainte de folosire și pe toată durata de viață a echipamentului, să respectați prevederile și instrucțiunile de exploatare menționate în documentația furnizată împreună cu acesta.

Pentru a beneficia de garanție, atât punerea în funcțiune (PIF), cât și orice intervenție asupra echipamentului, trebuie efectuată de un Centru Service Autorizat THERMOSTAHL. Garanția produsului este valabilă cu condiția efectuării PIF de către un Centru Service Autorizat THERMOSTAHL și respectarea prevederilor legale de funcționare conform prescripțiilor ISCIR.

DURATA GARANȚIEI

Durata garanției echipamentului este de 36 luni de la PIF (dar nu mai mult de 38 de luni de la data facturării) pentru părțile sub presiune (corpul cazanului) și 24 luni de la PIF (dar nu mai mult de 26 luni de la data facturării) pentru restul componentelor și echipamentelor, în conformitate cu condițiile prezentate în Condiții Generale de Garanție.

Prin efectuare și semnare formularului de PIF:

Utilizatorul declară că acceptă toate Condițiile Generale de Garanție și că a constatat buna funcționare a cazanului. Atestă că a asistat la PIF, a citit cartea tehnica și i s-a facut instructajul privitor la utilizare și întreținere echipament.

Operatorul service certifică efectuarea următoarelor:

 1. Verificarea conformității instalației (hidraulic, coș de fum, electric, aerisirea încăperii);
 2. Pornirea cazanului;
 3. Verificarea funcționării cazanului;
 4. Verificarea eficienței dispozitivelor de siguranță;
 5. Reglarea parametrilor de funcționare și siguranță;
 6. Furnizarea instrucțiunilor pentru pornirea, folosirea și oprirea cazanului, mod de utilizare și de întreținere.

1. CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

1.1 La vânzare, echipamentul este predat consumatorului/cumpărătorului împreună cu factura în original, documentația tehnică și Certificatul de Garanție completat și semnat de vânzător. Documentația tehnică și Certificatul de Garanție vor fi păstrate la locul de montare al echipamentului cumpărat.

1.2 Garanția este valabilă numai după PUNEREA echipamentului ÎN FUNCȚIUNE exclusiv printr-un Centru Service Autorizat. În cazul în care utilizatorul a pus în funcţiune cu o persoană - firmă neautorizată echipamentul, termenul de garanţie va curge de la data achiziţionării (data facturării).

1.3 Utilizatorul are obligația să verifice la cumpărare, înainte de semnarea certificatului de garanție: integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor prevăzute. Orice reclamație ulterioară, referitoare la neconformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară, nu va fi luată în considerare.

1.4 Utilizatorul trebuie să prezinte Certificatul de Garanție cu data PIF pentru a beneficia de prestațiile asociate perioadei de garanție.

1.5 Garanția se aplică numai asupra defectelor de material sau de execuție imputabile producătorului, în perioada menționată de prezentul certificat. Garanția se limitează la componentele cazanului și presupune înlocuirea sau repararea gratuită a pieselor cu defecte de fabricație.

1.6 În situația în care se constată că neconformitatea reclamată nu este reală sau se datorează unei exploatări sau întrețineri incorecte a echipamentului, beneficiarul va suporta integral atât contravaloarea pieselor înlocuite, cât și manopera de constatare, reparație și cheltuilelile de deplasare.

2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI / CUMPĂRĂTORULUI

2.1 Să solicite punerea în funcțiune a echipamentului, prin apelarea la un Centru Service Autorizat THERMOSTAHL.

2.2 Să asigure executarea lucrărilor de montare / instalare cu personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale (proiecte, autorizații, avize etc.). Să asigure prezența montatorului la PIF.

2.3 Să asigure condițiile de PIF a echipamentului, indiferent de tipul acestuia, ținând cont de caracteristicile sale tehnice. Să asigure posibilitatea de efectuare a probelor hidraulice la parametri nominali (debit, presiune). Să efectueze toate probele de presiune și etanșeitate înainte de efectuarea PIF.

2.4 Să asigure încărcarea instalației /echipamentului cu apă care corespunde din punct de vedere fizico-chimic (conform documentației tehnice a echipamentului și / sau prevederilor legale, Normativul I13 / 2002 – art 9.42: „Centralele termice amplasate în zone în care duritatea apei de alimentare este de peste 3,5mval/l vor fi prevăzute cu instalații de dedurizare pentru apa de alimentare”).

2.5 Să asigure accesul personalului Centrului Service Autorizat la locul de montare al echipamentului pentru efectuarea PIF sau pentru efectuarea intervențiilor, reviziilor și verificărilor, în condiții de siguranță (conform normelor de protecție a muncii) și să pună la dispoziția acestuia toate documentele primite la achiziționarea echipamentului.

2.6 Va citi cu atenție cartea tehnica înainte de montaj și se vor urma instrucțiunile de utilizare și întreținere.

2.7 Să asigure condițiile de PIF specifice:

 • să monteze aparatul conform documentației tehnice, racordându-l: hidraulic, electric, la combustibil, la conducta de evacuare gaze arse;
 • să realizeze toate traseele de cabluri electrice (alimentare, senzori, elemente de automatizare etc.) conform indicațiilor din proiect și / sau cartea tehnică;
 • să asigure etanșeitatea coșului de fum, evacuarea gazelor arse și tirajul conform cărții tehnice;
 • să dețină și să pună la dispoziția personalului Centrului Service Autorizat toate documentele necesare pentru autorizarea funcționării aparatului ori de câte ori este necesar (avize, proiecte, procese-verbale, autorizații etc.);
 • să solicite și să achite verificările tehnice periodice conform prescripțiilor ISCIR (termenele se vor stabili la punerea în funcțiune).

2.8 Să efectueze întreținerea periodică a aparatului cu personal autorizat, reprezentând cel puțin o revizie anuală (întreținerea aparatului constituie obiectul unui „Contract de Întreținere” încheiat cu Centru Service Autorizat).

2.9 Să achite toate obligațiile financiare față de Centru Service Autorizat (revizii, intervenții care nu fac obiectul garanției, etc.).

3. EXCLUDERI DIN GARANȚIE

3.1 Sunt excluse din prezenta garanţie defecţiunile cauzate de:

 1. transportul sau depozitarea în condiţii improprii (temperatură foarte scăzută, umiditate ridicată, vânt, manipulare incorectă);
 2. folosirea altor combustibili decât cei precizaţi în instrucţiunile de utilizare a echipamentului;
 3. alimentarea aparatului cu energie electrică la parametri care nu corespund limitelor indicate de producător;
 4. instalarea incorectă, executată de personal neautorizat, neconformă cu instrucțiunile producătorului sau cu reglementările legale;
 5. nereguli ale instalațiilor hidraulice, electrice, de admisie aer și evacuare gaze arse;
 6. incorecta tratare a apei de alimentare (lipsa filtre impuritați și duritatea apei peste limita admisă);
 7. nerespectarea instrucțiunilor de exploatare;
 8. șocuri electrice, lipsa echipamentelor de protecție sau alegerea necorespunzătoare, atât pentru aparatele cu piese electronice, cât și pentru aparatele acționate electric;
 9. înghețarea apei/agentului termic în instalație/echipament;
 10. lipsa apei/agentului termic în instalație/echipament;
 11. acţiunea agenţilor distructivi externi: trăznet, ploaie, îngheţ, foc, cutremur;
 12. intervenția asupra echipamentului, înainte și după PIF și pe toată perioada de garanție de către personal neautorizat legal și care nu este autorizat de către producător.

3.2 Nu beneficiază de garanție componentele supuse la uzura normală de funcționare (garnituri, becuri, siguranțe fuzibile etc.), precum si componente supuse la foc. Uzura gratarelor  depinde de tipul de lemne, de umiditate, de puterea calorifică, de opririle mai mult sau mai puţin frecvente, de conţinutul de acid al lemnelor etc. Astfel, ele nu sunt acoperite de garanţie şi se consideră materiale consumabile.

3.3 Pentru funcționarea corectă şi pentru protecția împotriva coroziunii, este foarte important ca temperatura de lucru a cazanului sa fie peste 70°C precum si asigurarea temperaturii constante de retur de 55°C. Nerespectarea poate duce la pierderea garanției.

3.4 Garanția nu acoperă cheltuielile legate de întreținerea echipamentului.

3.5 Pentru orice intervenție în garanție, cheltuielile de deplasare sunt în sarcina utilizatorului.